logoKompanija „GPS Insulators d.o.o.“ održala predavanja na savetovanju CIRED 2018 na Kopaoniku i predstavila svoje poslovne mogućnosti

Na održanom savetovanju CIRED 2018 kompanija „GPS Insulators d.o.o.“ se predstavila radom sa naslovom: „NEJASNOĆE U ODREĐIVANJU BROJA UZORAKA ZA PRIJEMNO ISPITIVANJE I OCENJIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA OPREME IZOLATORSKOG LANCA I PRIBORA ZA PROVODNIKE“. Autori rada su mladi stručnjaci iz inženjerskog tima kompanije. Radom je obuhvaćena tematika vezana za uzorkovanje opreme za nadzemne vodove koja je definisana standardom SRPS EN 61284. Ideja za radom nastala je zbog praktičnih problema uočenih prilikom sprovođenja prijemnih ispitivanja.

Ovim radom samo je započeta tema o kojoj je potrebno izazvati diskusiju ljudi iz sfere ove oblasti Energetike.

Priznanje kompaniji „GPS Insulators d.o.o.“, kao jednom od sponzora organizovanog savetovanja CIRED 2018 na Kopaoniku.

Kompanija je imala i svoj štand među ostalim izlagačima, na kojem je predstavljen proizvodni program i ostale palete proizvoda koje može da ponudi. Na štandu su bili izloženi proizvodi partnerskih kompanija iz inostranstva IZOELEKTRO iz Maribora i PFISTERER iz Nemačke.

Učešće kompanije „GPS Insulators d.o.o.“ na savetovanju CIGRE 2019 u Vrnjačkoj Banji sa dva stručna rada

Nastavak započete teme sa savetovanja CIRED 2018 na Kopaoniku. Izloženi su radovi pod naslovima: „OPIS UPUTSTVA ZA UZORKOVANJE PREMA ISO/TR 8550-1, ISO/TR 8550-2 I ISO/TR 8550-3“ i „PREDLOG NAČINA ZA ODREĐIVANJE BROJA UZORAKA ZA PRIJEMNO ISPITVANJE I OCENJIVANJE REZULTATA ISPITIVANJA OPREME IZOLATORSKOG LANCA I PRIBORA ZA PROVODNIKE“. Radovi su izloženi pod okriljem Studijskog komiteta B2, a koji se odnosi na Nadzemne vodove. Predstavljenim radovima, data je dalja razrada teme i predlog rešenja kojim bi se na jednoznačan način određivao broj uzoraka za prijemna ispitivanja, kao i priroda prijemnih ispitivanja. Urađena analiza standarda koji objašnjavaju postupke uzorkovanja na principu verovatnoće.

Sledeći korak je prikupljanje podataka sa prijemnih ispitivanja opreme za nadzemne vodove, prema standardu SRPS EN 61284, u zadnjih 3 ili 5 godina, da bi se uradila detaljna analiza broja uzoraka podvrgnutih prijemnim ispitivanjima, broj uništenih uzoraka, problematika oko dogovora koliki će biti broj uzoraka,.... Krajnji cilj radova jeste da se dođe do pravilnika kojim bi se problem oko uzorkovanja jednoznačno rešio.


Kao izolacione materijale izolatora primenjujemo porcelan, ojačano staklo i polimere u kombinaciji sa jezgrom od staklenih vlakana koji ispunjavaju sve zahteve koje propisuju standardi.

GPS Insulators takođe obavlja i kontrole kvaliteta i druge opreme koja se koristi u elektrodistribuciji. Sva ispitivanja koja primenjujemo na osigurače, odvodnike prenapona, strujne i naponske merne transformatore, prekidače, rastavljače, transformatore i čelične stubove, obavljamo prema najnovijim standardima i na taj način obezbeđujemo isporuku kvalitetne i pouzdane opreme našim naručiocima.

U celom procesu konstrukcije proizvoda, proizvodnje i kontrole kvaliteta obraćamo posebnu pažnju na primeni i uvođenju najnovih međunarodnih standarda kao i tehničikih preporuka koje se primenjuju u našoj zemlji.